Piosenka przesłuchana Pokaż słówka
Słówka ogarnięte Pokaż tekst
Pokaż tłumaczenie

Słownictwo

 • der Dreher - tokarz
 • der Ganz-Frühaufsteher - ranny ptak
 • aufpassen - doglądać
 • der Denker - myśliciel
 • der Henker - kat
 • das Vorbild - wzór
 • aufräumen - sprzątać
 • der Meister - mistrz
 • der Helfer - pomocnik
 • der Könner - zawodowiec
 • Kenner - znawca
 • der Funktionär - działacz
 • der Offizier - oficer
 • der Sammler - kolekcjoner
 • der Broker - makler giełdowy
 • der Heiler - uzdrowiciel
 • der Schöpfer - kompozytor
 • aufpassen - uważać
 • der Macher - wykonawca
 • das Bild - obraz
 • der Beschützer - opiekun
 • der Bewacher - ochroniarz
 • ernähren - żywić
 • der Forscher - badacz
 • der Finger - palec
 • der Retter - ratownik
 • der Jetsetter - szpaner
 • adrett - schludny
 • der Schrauber - mechanik
 • wieder - znowu
 • ganz - cały
 • ein böser/schlimmer Finger - drobny złodziejaszek
 • sagen - powiedzieć
 • der Kopf - głowa
 • der Schuh - but
 • der Sieger - zwycięzca
 • meinen - sądzić
 • der Sänger - śpiewak
 • der Mann - mężczyzna
 • hören - słyszeć
 • der Jäger - myśliwy
 • das Kind - dziecko
 • die Liga - liga
 • das Regime - reżim
 • der Renner - hit
 • der Richter - sędzia
 • spät - późno
 • der Stürmer - napastnik
 • das Team - drużyna
 • verstehen - rozumieć
 • der Dichter - poeta
 • der Müll - śmieci

Zieh die Schuh aus

Roger Cicero


Ich bin ein Sammler, ein Jäger ein guter Ernährer. Ein Schrauber, ein Dreher ein Ganz-Früh-Aufsteher. Ein Broker, ein Seller ein Intellektueller. Ein Helfer, ein Heiler im Grunde ein Geiler. Bin ein Schöpfer, ein Macher Beschützer, Bewacher. Ein Forscher, ein Retter adretter Jetsetter. Gestählter Don Juan, ein Bild von einem Mann. So steh ich vor dir, und höre dann... Ref: Zieh die Schuh aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf, und dann räum hier auf. Geh nicht spät aus, nicht wieder bis um Eins, ich verstehe was du sagst, aber nicht was du meinst. Ich bin ein Dichter, ein Denker ein Richter, ein Henker. Ein Sänger, ein Lover der Typ auf'm Cover. Bin ein Stürmer, ein Spieler das Vorbild so vieler. Ein Meister, ein Sieger die oberste Liga. Ich versteh mich als Renner als Könner und Kenner als Gangster ein Bringer ein ganz schlimmer Finger. Der Beste im Team der Kopf vom Regime. Funktionär, Offizier was sagst du zu mir? Ref x3 Ich weiß nicht was du meinst!

Zdejmij buty

Roger Cicero


Jestem kolekcjonerem, myśliwym, dobrym żywicielem, mechanikiem, tokarzem, rannym ptaszkiem maklerem giełdowym, sprzedawcą intelektualistą, pomocnikiem, uzdrowicielem, w zasadzie ekstra gościem Jestem kompozytorem, wykonawcą, opiekunem, ochroniarzem, badaczem, ratownikiem, schludnym szpanerem stalowym Don Juanem, obrazem człowieka Stoję przed tobą i słyszę wtedy Ref: Zdejmij buty! Wynieś śmieci! przypilnuj dziecka, a później posprzątaj tutaj nie wychodź późno, nie znowu do pierwszej Rozumiem co mówisz, ale nie wiem co masz na myśli Jestem poetą, myślicielem, sędzią, katem, śpiewakiem, kochankiem, typem z okładki. Jestem napastnikiem, zawodnikiem, wzorcem dla wielu, mistrzem, zwycięzcą, pierwszą ligą. Znam się na hitach, na zawodowcach, na znawcach, jak gangster na zdobyczy, drobny złodziejaszek, najlepszy w drużynie, Głowa reżimu Działacz, oficer, co ty do mnie mówisz? Ref x3 Nie wiem co masz na myśli

Zieh die Schuh aus

Zdejmij buty

Roger Cicero


Ich bin ein Sammler, ein Jäger
Jestem kolekcjonerem, myśliwym,
ein guter Ernährer.
dobrym żywicielem,
Ein Schrauber, ein Dreher
mechanikiem, tokarzem,
ein Ganz-Früh-Aufsteher.
rannym ptaszkiem
Ein Broker, ein Seller
maklerem giełdowym, sprzedawcą
ein Intellektueller.
intelektualistą,
Ein Helfer, ein Heiler
pomocnikiem, uzdrowicielem,
im Grunde ein Geiler.
w zasadzie ekstra gościem
Bin ein Schöpfer, ein Macher
Jestem kompozytorem, wykonawcą,
Beschützer, Bewacher.
opiekunem, ochroniarzem,
Ein Forscher, ein Retter
badaczem, ratownikiem,
adretter Jetsetter.
schludnym szpanerem
Gestählter Don Juan,
stalowym Don Juanem,
ein Bild von einem Mann.
obrazem człowieka

So steh ich vor dir, und höre dann...
Stoję przed tobą i słyszę wtedy

Ref:
Ref:
Zieh die Schuh aus,
Zdejmij buty!
bring den Müll raus,
Wynieś śmieci!
pass aufs Kind auf,
przypilnuj dziecka,
und dann räum hier auf.
a później posprzątaj tutaj
Geh nicht spät aus,
nie wychodź późno,
nicht wieder bis um Eins,
nie znowu do pierwszej
ich verstehe was du sagst,
Rozumiem co mówisz,
aber nicht was du meinst.
ale nie wiem co masz na myśli

Ich bin ein Dichter, ein Denker
Jestem poetą, myślicielem,
ein Richter, ein Henker.
sędzią, katem,
Ein Sänger, ein Lover
śpiewakiem, kochankiem,
der Typ auf'm Cover.
typem z okładki.
Bin ein Stürmer, ein Spieler
Jestem napastnikiem, zawodnikiem,
das Vorbild so vieler.
wzorcem dla wielu,
Ein Meister, ein Sieger
mistrzem, zwycięzcą,
die oberste Liga.
pierwszą ligą.
Ich versteh mich als Renner
Znam się na hitach,
als Könner und Kenner
na zawodowcach, na znawcach,
als Gangster ein Bringer
jak gangster na zdobyczy,
ein ganz schlimmer Finger.
drobny złodziejaszek,
Der Beste im Team
najlepszy w drużynie,
der Kopf vom Regime.
Głowa reżimu
Funktionär, Offizier
Działacz, oficer,
was sagst du zu mir?
co ty do mnie mówisz?

Ref x3
Ref x3

Ich weiß nicht was du meinst!
Nie wiem co masz na myśli